เกี่ยวกับเรา

เนื่องจากปัจจุบัน คนไทยหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ทางสุขภาพ โภชนาการ หรือเทคโนโลยีสายสุขภาพ ในแนวการป้องกันมากกว่าการรักษาโรค หลายคนกลัวในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่มีงานวิจัยทางคลินิครับรอง จึงพลาดโอกาสที่จะได้รับการเสริมสร้างสุขภาพให้ดีเท่าที่ควรจะเป็น

บริษัท แอบโซลูท เวล บีอิง กรุ๊ป จำกัด ก่อกำหนดขึ้นจากกลุ่มคนในสายสุขภาพที่เล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูสุขภาพของคนไทยให้ยั่งยืนและมีคุณภาพมากขึ้น บริษัทให้ความสนใจและใส่ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่สามารถตอบรับความต้องการของกลุ่มคนรักสุขภาพได้ในทุกช่วงวัย โดยมีการศึกษาและต่อยอดมาจากงานวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกรับรอง อีกทั้ง บริษัทให้ความสนใจในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นด้าน Food Innovation หรือ Health consume products ที่จะช่วยส่งเสริมการใช้ ทรัพยกรของคนไทยให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรธรรมชาติ หรือภูมิปัญญาของคนไทย โดยการประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาของภาครัฐในการทำงานวิจัยคิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ใดมาก่อน เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรของไทย ให้สามารถก้าวไกลไปสู่เวทีระดับโลกได้Core Value

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ มีคุณประโยชน์ ตอบโจทย์ในความต้องการทางสุขภาพของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ต่อยอดมาจากงานวิจัยที่เชื่อถือได้


Advance innovation

Wealth & Health

Beneficial to all health ages

Good quality and reliable